• Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7
    w Tarnobrzegu

    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    •  Film nie posiada napisów dla osób słabosłyszących/niesłyszących
    •  Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, wstawiane zdjęcia mają charakter promocyjny szkoły.
    •  Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki z rozszerzeniem .pdf, tekstowe doc, docx. oraz prezentacje .ppt

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Dostępność strony została sprawdzona za pomocą Testu ‒ European Internet Inclusion Initiative do oceny strony: z którego wynika, że strona internetowa: https//:sp7tarnobrzeg.edupage.org spełnia częściowo wymogi ustawy (92% spełnienia wymagań).

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Galek.
    • E-mail: galekanna7@gmail.com
    • Telefon: 609161220

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
    • Adres: ul. Sienkiewicza 215; 39-400 Tarnobrzeg
    • E-mail: sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
    • Telefon: 158233529

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    1. Obiekt jest ogrodzony.
    2. Do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu prowadzą dwa wejścia:
    • jedno, po schodach, znajdujące od strony ul. Sienkiewicza 215, przed którym nie ma parkingu;
    • drugie, znajdujące się na tym samym poziomie co budynek, od strony wewnętrznego parkingu szkoły, na który można wjechać przez bramę wjazdową z ulicy Sienkiewicza.
    1. Dojścia do budynku szkoły oraz plac wewnętrzny są wyłożone kostką chodnikową.
    2. Parking jest duży, nie posiada wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
    3. Szkoła posiada 1 piętro.
    4. Na piętro prowadzą schody, a w budynku nie ma windy.
    5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    6. Drzwi nie są automatycznie otwierane, posiadają fragmenty przeszklone.
    7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    9. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście od parkingu szkoły, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
    10. Sekretariat i gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze, w nowej części szkoły, po lewej stronie od wejścia z parkingu.
    11. Na korytarz znajdujący się na parterze prowadzą schody.
    12. W szkole znajdują się toalety na piętrze i na parterze.
    13. Toalety na parterze dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
    14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    15. Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

     

    Informacje dodatkowe

    Ułatwienia

    Strona posiada: 

    • możliwość powiększenia/pomniejszania liter
    • podświetlane linki
    • możliwość zmiany jasności tła
    • skróty klawiszowe

            TAB               przejście do kolejnego elementu

            SHIFT  TAB   przejście do poprzedniego elementu

            CTRL +         powiększenie tekstu

            CTRL -          pomniejszenie tekstu

     

    Inne informacje i oświadczenia

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

     

    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych