• REGULAMIN RADY RODZICÓW
    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TARNOBRZEGU

    Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

    Rozdział 1
    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    §1.
    1. Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły.
    2. Rada działa zgodnie z obowiązującym prawem.
    3. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły.

    § 2.
    1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
    2. Kadencja rady trwa rok, od dnia wyboru we wrześniu do 30 września następnego roku.
    3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
    4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

    Rozdział 2
    ZADANIA RADY RODZICÓW

    § 3.
    1. Do zadań Rady Rodziców należy:
    1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
    2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
    3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
    a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
    b) znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
    c) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
    d) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły;
    e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

     

    Rozdział 2
    WYBORY DO RADY ODDZIAŁOWEJ
    § 4.
    1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
    w każdym roku szkolnym we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
    2. Wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe.
    3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
    4. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.
    5. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału.
    6. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
    7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
    8. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
    9. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Oddziałowej przewidzianych do wybrania.
    10. Tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowej Rady Rodziców:
    1) wybór komisji skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby),
    2) zgłoszenie kandydatów do Rady (rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania,
    a zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie),
    3) rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych kartkach 3 nazwiska spośród
    zgłoszonych kandydatów,
    4) komisja skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza ilość głosów oddanych
    na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów podając nazwiska trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
    11. Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego rady, zastępcę i skarbnika.
    12. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.
    13. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego
    w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
    z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

     

     

    Rozdział 3
    WŁADZE RADY

    § 5.
    1. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż do 30 września danego roku.
    2. Rada Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
    3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
    1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
    2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
    3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.
    4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
    4. Prezydium rady składa się z przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
    5. Komisja rewizyjna składa się z, co najmniej z 2 osób.
    6. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
    7. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego
    w czasie jego nieobecności.
    8. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

    Rozdział 4
    POSIEDZENIA RADY

    § 6.
    1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
    2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
    3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
    4. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
    5. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
    6. W posiedzeniach może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor, przedstawiciele rad oddziałowych lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
    7. W zebraniu Rady zwołanej na wniosek Dyrektora uczestniczy on z mocy prawa.
    8. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
    9. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków rady.

    § 7.
    1. Posiedzenia rady są protokołowane a protokoły przechowywane w dokumentacji szkolnej przez 5 lat.
    2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę na następnym posiedzeniu rady.
    3. Protokół, zatwierdzony przez radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
    4. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca
    i Przewodniczący.
    5. Rady oddziałowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.

    Rozdział 5
    PODEJMOWANIE UCHWAŁ
    § 8.
    1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
    2. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
    3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym, chyba, że rada postanowi inaczej.
    4. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
    5. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

    Rozdział 6
    KOMPETENCJE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
    § 9.
    1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
    2. Kompetencje rady rodziców:
    1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego;
    2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
    3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
    4) opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności
    w szkole;
    5) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
    6) wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
    7) wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
    8) rada oddziałowa rodziców może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o odstąpienie od poddziału oddziału klas 1-3 w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2
    w trakcie roku szkolnego;
    9) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez,co najmniej 3 lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
    10) możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego;
    11) udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
    w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem;
    12) opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym;
    13) udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od oceny jego pracy;
    14) udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole lub placówce ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji).
    3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

    Rozdział 7
    FUNDUSZE RADY

    § 10.
    1. Rada gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły z następujących źródeł:
    1) ze składek rodziców
    2) z wpłat osób fizycznych, instytucji;
    3) z dodatkowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców
    i środowiska lokalnego.
    2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w planie budżetowym.
    3. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
    4. Wysokość składki na Radę Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego.
    5. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Rada Rodziców.
    6. Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy, u skarbnika rady oddziałowej lub przelewem na konto bankowe rady rodziców.
    7. Dokumentację finansową rady i obsługę księgowo-rachunkową prowadzi osoba wskazana przez radę. Osoba ta nie musi być członkiem rady.
    8. Nadzór nad w/w obsługą prowadzi prezydium.
    9. Prezydium ustala sposób dokumentowania wydatków.
    10. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
    1) dyrektor;
    2) rada pedagogiczna;
    3) wychowawcy klas
    4) rady oddziałowe;
    5) Samorząd Uczniowski.
    11. Przyznanie środków z funduszu Rady następuje w formie podjętej prze nią uchwały.


    § 10.
    1. Rada Rodziców może przeznaczyć środki finansowe na następujące cele:
    1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
    2) nagrody w konkursach szkolnych /3 pierwsze miejsca/;
    3) nagrody, dyplomy dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego;
    4) zakup potrzebnych materiałów do prowadzenia kół zainteresowań i pracę z uczniem słabym;
    5) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;
    6) zakup materiałów do dekoracji, finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem kroniki szkoły;
    7) zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły;
    8) wydatki związane z reprezentacją Rady Rodziców;
    9) organizację imprez charytatywnych, festynów, kiermaszów w celu pozyskania dodatkowych funduszy zgodnie z ustalonym planem imprez;
    10) inne, zgodnie z podjętymi uchwałami.
    2. Podstawą działalności finansowej rady jest roczny preliminarz.
    3. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte
    w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
    4. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.

    Rozdział 8
    TRYB WYBORU PRZEDSTAWICIELI RADY DO PRACY W KOMISJI
    KONKURSOWEJ NA DYREKTORA SZKOŁY BĄDŹ INNEJ, GDZIE WYMAGANI SĄ PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

    §11.
    1. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do składu komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły odbywa się na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców.
    2. Prezydium Rady Rodziców powołuje ze swego grona dwuosobową komisję skrutacyjną.
    3. Zgłaszanie kandydatów
    1) na listę kandydatów może zostać zgłoszony każdy członek rady Rodziców, który wyrazi ustnie lub pisemnie (jeśli nie może wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie;
    2) zgłaszanie kandydatów odbywa się w trybie jawnym.
    4. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców:
    1) wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
    2) z listy kandydatów członkowie Prezydium Rady Rodziców wybierają nazwisko swojego przedstawiciela przez wpisanie jego nazwiska na przygotowanej przez przewodniczącego Rady kartkach wyborczych;
    3) na przedstawiciela/i Rady Rodziców powołuje się osobę/y, która otrzymała/y największą liczbę głosów;
    4) przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
    5. Sposób liczenia głosów:
    1) za ważny uznaje się głos oddany na kartce wyborczej przygotowanej przez Przewodniczącego Rady Rodziców z wpisanymi maksymalnie dwoma nazwiskami
    z listy kandydatów;
    2) pusta kartka wyborcza oznacza wstrzymanie się od głosu;
    3) po obliczeniu głosów komisja skrutacyjna stwierdza ważność wyborów i ogłasza wyniki, co odnotowuje się w protokole.
    6. Jeżeli wybrany prawomocną uchwałą przedstawiciel Rady Rodziców nie może
    z ważnych powodów uczestniczyć w wyznaczonym terminie w pracach komisji konkursowej, zastępuje go w tych czynnościach osoba, która w trakcie głosowania,
    o którym mowa w pkt 4, otrzymała kolejną, największą liczbę głosów.

    Rozdział 9
    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    §12.
    1. Każda organizowana impreza powinna zostać rozliczona zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. Wzór Preliminarza rozliczającego imprezę:
    Preliminarz
    _______________________________________________________
    (rodzaj imprezy, organizator, termin, miejsce)
    I. Informacja wstępne - cel:
    ................................................................................................................................
    II. Wydatki:
    L.p. Rodzaj wydatków Ogólnie poniesiony koszt
    1.
    Razem:
    III. Wpływy:
    L.p. Rodzaj wpływu Kwota wpływu
    1.
    Razem:
    IV. Pozostałe po imprezie środki zostaną przekazana/ wykorzystane do/ na : ................................................................................................................
    Przewodniczący Rady Rodziców

    2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
    „Rada Rodziców
    przy Szkole Podstawowej”
    3. Pieczątka, protokolarz i inne dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w szkole.
    4. Traci moc regulamin Komitetu Rodzicielskiego z dnia 30.09.2007r.
    5. Regulamin przyjęty uchwałą RR nr 3/2017/2018 wchodzi w życie z dniem 26 .09.2017r.

    Przewodniczący
    Rady Rodziców

    Regulamin Rady Rodziców zatwierdzony uchwałą
    na zebraniu plenarnym w dniu 26.09.2017r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych