• PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH RÓŻNYCH NA
     ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
     OBOWIĄZUJĄCE
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W TARNOBRZEGU:

      

     Podstawa prawna:

     •  art.98 ust.1 pkt 25 oraz art.103 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 21016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
     •  Statut Szkoły

      

     § 1.  Przyprowadzanie dziecka do świetlicy.

     1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców lub inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców, które są odpowiedzialne za ich w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.
     2. Po przyjściu do szkoły uczeń zapisany do świetlicy szkolnej zobowiązany jest przybyć do niej. Nie powinien pozostawać bez opieki na terenie szkoły.
     3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
     4. W świetlicy szkolnej prowadzona jest ewidencja obecności wychowanków. W związku, z powyższym uczeń zobowiązany jest zgłosić się każdorazowo do nauczyciela, celem odnotowania przybycia do świetlicy oraz jej opuszczenia.
     5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które bez zgody i wiedzy nauczyciela opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
     6. Rodzic, w sytuacji wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły (lekcji, zajęć dodatkowych), powinien niezwłocznie fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.
     7. Po zakończonych lekcjach uczeń niezwłocznie powinien udać się do świetlicy szkolnej. Nie podlega opiece świetlicowej uczeń, który z przyczyn niezależnych od nauczyciela świetlicy nie dotrze do świetlicy po lekcjach lub zajęciach dodatkowych (np. samowolnie lub z rodzicem opuścił teren szkoły, znajduje się w pomieszczeniach innych niż świetlica szkolna, tj. korytarz, toaleta, boisko szkolne).

      

     § 2.  Odbieranie dziecka ze świetlicy.

     1. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
     2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
     3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
     4. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
     5. Nauczyciel każdej grupy świetlicowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji numerów kontaktowych rodziców dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
     6. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę, celem udania się do domu wyłącznie po uprzednim dostarczeniu do świetlicy pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem rodziców. Polecenia o wyjściu ze świetlicy wydane ustnie dziecku przez rodzica nie będą respektowane przez nauczycieli.
     7. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
     8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
     9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
     10. W sytuacji podejrzenia, że rodzic bądź osoby upoważnione do odebrania dziecka znajdują się pod wpływem alkoholu, pod wpływem działania innych środków odurzających lub zachowanie tych osób jest agresywne, nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
     11. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.
     12. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
     13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
     14. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
     15. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić świetlicę.
     16. Obowiązkiem rodziców jest zapoznanie się z godzinami pracy świetlicy szkolnej oraz punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy, gdyż to oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka po zamknięciu świetlicy szkolnej.

      

     § 3.  Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz.15.50.

     1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 15.50.
     2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
     3. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).
     4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z policją.
     5. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
     6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

      

     § 4.  Postępowanie w przypadku kradzieży:

     1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.
     2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
     3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

      

     § 5.  Postępowanie w przypadku opuszczenia świetlicy przez ucznia bez pozwolenia:

     1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
     2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
     3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zeszycie rozmów z rodzicami.
     4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

      

     § 6.  Kontakty z rodzicami:

     1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
     2. Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do dziennika świetlicy,
     w miejscu przeznaczonym na zapis kontaktów z opiekunami dziecka.

      

     § 7.  Postanowienia końcowe.

     1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zostali zapoznani wszyscy pracownicy świetlicy oraz rodzice i inne osoby upoważnione do odbioru dzieci w trakcie przyjmowania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
     2. Nauczyciele wychowawcy świetlicy zobowiązani są zapoznać się z procedurami postępowań w różnych sytuacjach na świetlicy.
     3. Fakt ten potwierdzają podpisem nauczyciele wychowawcy świetlicy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych