• REGULAMIN ŚWIETLICY

     1. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-7.30 i 12.50-15.50 zapewniając opiekę uczniom kl. I-VIII SP7.

     2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA), składanego corocznie w świetlicy.

     3. Wychowawca świetlicy przekazuje ucznia pod opiekę jedynie osobie wpisanej w KARCIE ZGŁOSZENIA.

     4. W przypadku odbierania dziecka przez osobę inną niż wskazaną w KARCIE ZGŁOSZENIA, rodzić zobowiązany jest napisać jednorazowe oświadczenia wskazując osobę upoważnioną do odbioru ucznia.

     5. Dzieci siedmioletnie są odbierane WYŁĄCZNIE przez osoby dorosłe.

     6. W wyjątkowych sytuacjach dziecko siedmioletnie i starsze może zostać odebrane przez osoby, które ukończyły trzynaście lat na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

     7. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę w celu wyjścia na dodatkowe zajęcia lub w celu powrotu do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

     8. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. O sytuacji (uzasadnionej losowo) nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 15.50 rodzic informuje wychowawcę świetlicy i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.

     9. Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy świetlicy fakt odebrania dziecka z dodatkowych zajęć, boiska szkolnego, placu zabaw, itp.

     10. Dziecko wypisane ze świetlicy nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

     11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione przez rodziców/ prawnych opiekunów na terenie szkoły, lub dzieci które same przychodzą z domu i korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw, itp.

     12. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

     13. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

     14. Nauczyciel przedmiotu po skończonych lekcjach jest zobowiązany odprowadzić dzieci do szatni, a następnie do świetlicy i poinformować wychowawców ilu uczniów pozostawia w świetlicy, a wychowawca świetlicy odnotowuje obecność ucznia w dzienniku zajęć świetlicowych.

     15. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy (np. do toalety, biblioteki, itp.) u wychowawcy.

     16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, tabletów itp.

     17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia KARTY ZGŁOSZENIA oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

     18. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz zasad opuszczania świetlicy.

     19. Nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu świetlicy może spowodować następujące konsekwencje:

     •  upomnienie przez wychowawcę, kierownika świetlicy,
     •  nagana udzielona wobec całej grupy,
     •  zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy,
     •  usunięcie ze świetlicy w porozumieniem z dyrektorem i rodzicami/opiekunami prawnymi. 

     20.   W sprawach spornych rodzicom przysługuje odwołanie do kierownika świetlicy, a następnie do dyrektora SP 7.

     21.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych