• KLAUZULA INFORMACYJNA
     O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
     W TARNOBRZEGU

      

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

      

      1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Sienkiewicza 215, 39 - 400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem:
     15 8233529.

      

     2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

      

     3.  Cel przetwarzania i podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

     1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1
      lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
     1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
     2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
     3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
     4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
     5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
     6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
     7. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
     8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
      w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami);
     9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
      w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
      i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
      i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami),

      

     oraz inne akty wykonawcze do ww. ustaw;

      

     1. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      

     1. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z wykonaniem zadań przez Szkołę, wynikających z ww. przepisów prawa;

      

     1. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);

      

     1. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
      art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

      

     W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających
     z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
     i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole (dane osobowe uczniów
     w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole przetwarzane są w celu prowadzenia kształcenia uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa).

      

     4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

     1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. MEN, organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane
      z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
     2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

      

     5.  Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy
     z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie
     z instrukcją kancelaryjną Administratora, po którym zostaną usunięte w sposób i w trybie kreślonym w ww. ustawie oraz instrukcji kancelaryjnej Administratora.

      

     6.  Informacje o prawach osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

     1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
     2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
     3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
     4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
      o których mowa w art. 18 RODO;
     5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
     6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
      w art. 21 RODO.

      

     7.  Informacja o prawie do cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie
     - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      

     8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      

     9.  Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych. Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

      

     10.  Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

      

      

      

     Administrator Danych Osobowych

     – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu,

     reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Krystynę Ordon

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych